CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Đảm bảo an ninh tài khoản
 
- Khách hàng sẽ được cấp tài khoản (account) bao gồm mật khẩu (password) tương ứng với nội dung đăng ký trong Đơn Yêu Cầu/Hợp đồng sử dụng dịch vụ;
- Khách hàng cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng Phần Mềm không vi phạm Quy định này; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của Người Sử Dụng do mình quản lý;
- Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho ASOFT tất cả các vi phạm an ninh đối với mật khẩu và tài khoản, truy nhập trái phép vào Phần Mềm ngay lập tức khi phát hiện ra hành vi vi phạm;

ASOFT cam kết không truy cập, tiết lộ tài khoản và mật khẩu, hoặc thay đổi các thông tin tài khoản trừ khi:
- Theo yêu cầu của Khách hàng;
- Theo yêu cầu của Toà Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Trong trường hợp này, ASOFT sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng về việc cung cấp thông tin như vậy;
 
ASOFT có quyền hạn chế hoặc đình chỉ việc truy cập vào Phần Mềm của một hoặc nhiều tài khoản nếu phát hiện ra hành vi vi phạm an ninh để bảo đảm sự toàn vẹn và an toàn của Phần Mềm và người sử dụng. ASOFT sẽ thông báo cho Khách hàng trong trường hợp có sự vi phạm như vậy đối với tài khoản  của Khách hàng.
 
2. Bảo mật thông tin
 
- Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng, bằng cách sử dụng Dịch vụ, các thông tin của liên quan đến tài chính, kế toán, hoạt động kinh doanh, tài khoản ngân hàng, cơ cấu tổ chức và các thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân/doanh nghiệp khác của Khách hàng (sau đây gọi là “Thông tin”) đã nhập và thao tác trên Phần Mềm nếu được lưu trữ trên máy chủ mà ASOFT sử dụng để vận hành Phần Mềm;
- Khách hàng cam kết rằng Khách Hàng sở hữu hợp pháp các thông tin tài chính được nhập vào Phần Mềm, và Khách hàng có quyền cho phép ASOFT lưu trữ các thông tin tài chính đó trên máy chủ mà ASOFT sử dụng. Đồng thời, Khách Hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung mà Khách Hàng đã nhập vào và/hoặc các thao tác với thông tin trên Phần Mềm mà Khách Hàng có quyền truy cập;
- Bằng cách chấp nhận Quy định này, Khách hàng uỷ quyền cho ASOFT được thực hiện việc truy cập, định dạng lại và lưu trữ các thông tin đó trên máy chủ của ASOFT theo các cách thức phù hợp, đảm bảo bí mật để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng.
- ASOFT đảm bảo và cam kết không truy cập, thay đổi Thông Tin; chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nào khác trừ khi được sự cho phép của Khách hàng. Đồng thời, ASOFT sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết và trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự bảo mật của các Thông Tin nói trên;
- ASOFT được cảnh báo hoặc nghi ngờ đã hoặc đang có sự xâm phạm đến sự bảo mật của Thông Tin;
- Hoặc Được yêu cầu tiết lộ Thông Tin theo quy định pháp luật hoặc bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
 
3. Nghĩa vụ bảo mật của ASOFT không áp dụng đối với:
 
- Những thông tin Khách hàng tự lưu trữ trên máy chủ của mình, Khách hàng không lưu trữ tại máy chủ của ASOFT;
- Những thông tin đã trở nên công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc trở nên công khai một cách thợp pháp sau đó mà không xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của ASOFT;
- Những thông tin mà ASOFT đã có trước khi nhận được từ Khách Hàng với điều kiện nguồn của những thông tin này không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận bảo mật, nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác bảo mật nào với Khách Hàng đối với những thông tin đó.
- Những thông tin được tiết lộ một cách hợp pháp tới ASOFT bởi một Bên thứ ba, mà Bên thứ ba đó không nhận được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ Khách Hàng và không chịu ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào;
- Những thông tin được cho phép bằng văn bản của Khách Hàng; hoặc
- Trường hợp phải được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghĩa vụ bảo mật của ASOFT chấm dứt sau thời điểm chấm dứt hợp đồng.