ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 
Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng
 
Khi sử dụng website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. ASOFT có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.
 
Tính chất của thông tin hiển thị
Các nội dung hiển thị trên website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT nhằm mục đích cung cấp thông tin các sản phẩm liên quan đến tư vấn quản lý và cung cấp giải pháp xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tự động,..... về chương trình khuyến mãi của ASOFT.
 
Miễn trừ trách nhiệm
 
ASOFT từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị;
ASOFT cũng từ chối trách nhiệm khi Khách hàng hoặc bất kỳ ai sử dụng lại thông tin từ website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT nhằm các mục đích ngoài Tính chất của thông tin hiển thị đã nêu bị các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ;
 
Quyền sở hữu trí tuệ 
 
Website asoft.com.vn, fanpage ASOFT và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của ASOFT. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho ASOFT và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:
(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; 
(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; 
(3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của ASOFT;
 
Điều chỉnh và sửa đổi
 
ASOFT bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa  hoặc chấm dứt hoạt động của website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT vào bất cứ thời điểm nào.
 
Nghiêm cấm sử dụng
 
Quý khách không được phép sử dụng website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT này để thực hiện các hoạt động trái phép, đặt khống với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực.
ASOFT bảo lưu quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng tính năng website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT của Quý khách mà không cần bất kỳ thông báo nào nếu thấy rằng Quý khách đang vi phạm, hoặc có thể sẽ vi phạm giới hạn sử dụng này.
 
Các quy định khác
- Website asoft.com.vn, fanpage ASOFT hoạt động dựa trên sự tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ nhập và xuất;
- Tất cả các sản phẩm được kinh doanh tại website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp mặt hàng cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật;
- Kháng hàng tham gia giao dịch, mua bán với ASOFT được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên;
- ASOFT đảm bảo tính hiểu quả, chính xác và an toàn của tất cả các giao dịch
- Giá bán niêm yết tại website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT là giá bán chính thức được ASOFT đưa ra cho người tiêu dùng tham khảo và giao dịch. ASOFT có thể thay đổi giá bán sản phẩm trên website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT hoặc ngưng bán một hay nhiều sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước (trừ trường hợp đã thanh toán hoặc đã có xác nhận mua bán hoàn tất).
 
Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp
 
Điều khoản chung và các chính sách tại website www.asoft.com.vn, fanpage ASOFT được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.