QUI ĐỊNH GIAO NHẬN VÀ CÀI ĐẶT

1. Giao nhận

Tất cả các sản phẩm của ASOFT tồn tại dưới dạng tệp trên máy tính hoặc dịch vụ chạy trên máy chủ của ASOFT, vì vậy có 2 hình thức giao nhận chính:
 - Đối với sản phẩm cài đặt: cung cấp tệp cài đặt trên máy tính thông qua hình thức gửi link download từ máy chủ của ASOFT.
 - Đối với sản phẩm hoạt động trên máy chủ ASOFT: cung cấp tài khoản trực tuyến để khách hàng đăng nhập sử dụng.

2. Cài đặt

Tất cả các sản phẩm của ASOFT tồn tại dưới dạng tệp trên máy tính hoặc dịch vụ chạy trên máy chủ của ASOFT, vì vậy có 2 hình thức cài đặt:
 - Đối với sản phẩm cài đặt: nhân viên ASOFT hỗ trợ cài đặt cho khách hàng, hoặc khách hàng xem hướng dẫn tự cài đặt.
 - Đối với sản phẩm hoạt động trên máy chủ ASOFT: không cần cài đặt.

3. Gõ bỏ cài đặt 

- Đối với khách hàng cài đặt phiên bản trên máy tính: vào mục Start chọn và mục Phần mềm ASOFT đã được cài đặt để chọn Uninstall. Hoặc chọn gỡ bỏ chương trình từ Control Panel/Programs and Features và chuột phải vào chương trình Phần mềm ASOFT để thực hiện gỡ bỏ phần mềm. Nếu bạn chắc chắn muốn gỡ bỏ phần mềm ASOFT khỏi máy tính chọn vào nút Yes để thực hiện. Chờ trong giây lát để chương trình được gỡ bỏ khỏi máy tính. Sau khi thực hiện sau ấn nút OK để hoàn tất thao tác gỡ bỏ chương trình. Sau khi gỡ bỏ phần mềm, biểu tượng chạy chương trình ngoài màn hình (desktop) và menu Start của window sẽ được xóa bỏ.
- Đối với khách hàng thuê phần mềm hoặc cài đặt trên máy chủ: liên hệ tổng đại 19006123 để ASOFT hỗ trợ hủy bỏ phần mềm.

4. Điều khoản sử dụng
 
Quý khách hàng kiểm tra các thiết bị và máy tính, các phần mềm được cài đặt trên máy tính của Khách hàng và (những) dịch vụ kết nối (như dịch vụ truy nhập internet) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, đảm bảo các thiết bị này tương thích với Phần Mềm.
 
ASOFT không chịu trách nhiệm đối với việc không thể truy cập hoặc sử dụng Phần Mềm do các lỗi phát sinh từ kết nối mạng, thiết bị phần cứng, phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sai hỏng, không tương thích của phần cứng đối với Phần Mềm; sự không tương thích giữa Phần Mềm và các phần mềm khác mà Khách hàng đã cài đặt và/hoặc đang sử dụng; kết nối internet bị ngắt hoặc yếu.
 
ASOFT không đảm bảo hay cam kết rằng Dịch vụ này không bị virus, bị gián đoạn, lỗi, tuy nhiên ASOFT sẽ thực hiện việc bảo trì Phần Mềm để đảm bảo hoạt động của Phần Mềm đáp ứng mục đích sử dụng của nó.
 
ASOFT cam kết rằng ASOFT có quyền sử dụng Phần Mềm như là một dịch vụ để cung cấp cho Khách hàng và việc đó hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. 
 
Bằng việc chấp nhận cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng, ASOFT đồng ý cấp quyền sử dụng cho Khách hàng đối với Phần Mềm, tuân theo các điều khoản của Quy định này trong thời hạn sử dụng dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp nêu trên, không có quy định nào được hiểu hoặc được coi là cấp, chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ của Phần Mềm cho Khách hàng, trừ khi được thể hiện rõ ràng bằng văn bản được phê duyệt bởi đại diện hợp pháp của Khách Hàng và ASOFT.