08 Luật, Bộ Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017

Ngày đăng 05-12-2016
ASOFT điểm lại danh sách của 08 Luật, Bộ Luật mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ năm 2017. 1. Luật Dược 2016
 
Được Quốc hội thông qua và ngày 06/04/2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 
2. Luật Báo chí 2016
 
Được Quốc hội thông qua và ngày 05/04/2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 
3. Luật trẻ em 2016
 
Được Quốc hội thông qua và ngày 05/04/2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017.
 
4. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015
 
Được Quốc hội thông qua và ngày 25/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.
 
5. Luật phí và lệ phí 2015
 
Được Quốc hội thông qua và ngày 25/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 
6. Bộ luật dân sự 2015
 
Được Quốc hội thông qua và ngày 24/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 
7. Luật kế toán 2015
 
Được Quốc hội thông qua và ngày 20/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 
8. Luật ngân sách nhà nước 2015
 
Được Quốc hội thông qua và ngày 25/06/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Theo TVPL